Tổng kết công tác thi đua khen thưởng Bệnh viện đa koa tỉnh Hưng Yên 2016

2017-04-10

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng Bệnh viện đa koa tỉnh Hưng Yên 2016

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng năm 2005, 2013;

Căn cứ các Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010; số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012; số 65/2012 ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi đua khen thưởng năm 2003 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng năm 2005, 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thi hành một số điều của các Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 20/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành Y tế;

Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng;

Thực hiện Công văn số: 1130/SYT-TCCB ngày 08/11/2016 của Sở Y tế về việc tổng kết thi đua khen thưởng năm 2016, đăng ký thi đua khen thưởng năm 2017.

          Hội đồng Thi đua Khen th­ưởng Bệnh viện đã ban hành văn bản hướng dẫn các khoa, phòng tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và đăng kí thi đua khen thưởng năm 2017 như sau:

Các khoa, phòng tổ chức tổng kết, đánh giá, bình bầu các danh hiệu thi đua trong 02 ngày 17 và 18/11/2016.

           Hội đồng Thi đua Khen th­ưởng Bệnh viện đã họp xét duyệt trong 03 ngày (28+29+30/11/2016). Thông báo kết quả trên bảng tin của Bệnh viện từ ngày 30/11 đến ngày 05/12/2016.

Căn cứ quy định, tiêu chuẩn, xem xét thực tế, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bệnh viện xét duyệt thống nhất đề nghị lên Hội đồng Thi đua Khen thưởng các cấp xét tặng và công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân năm 2016 nh­ư sau (Có các biểu mẫu tổng hợp kèm theo):

1.1. Tập thể:

- Tổng số các khoa/phòng: 33.

- Danh hiệu thi đua:

+ Tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh đề nghị xét tặng Danh hiệu “Tập thể LĐXS” năm 2016;

+ Số khoa/ phòng đề nghị xét tặng danh hiệu “Tập thể LĐXS” năm 2016: 04/33;

+ Số khoa/phòng đạt danh hiệu “Tập thể LĐTT” năm 2016: 29/33.

-         Hình thức khen thưởng:

+ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đề nghị Bộ Y tế tặng Bằng khen;

+ Số khoa/phòng đề nghị SYT tặng Giấy khen: 11/33.

1.2. Cá nhân:

          -   Tổng số Cán bộ: 631;

          -   Danh hiệu thi đua:

          + Số Cán bộ thuộc diện dự bình: 618/631;

          + Số Cán bộ không đủ tiêu chuẩn dự bình: 13/631;

          + Tổng số Cán bộ đạt danh hiệu “Cá nhân LĐTT” năm 2016 : 495/618 =78,40%;

          + Số Cán bộ không đạt danh hiệu “Cá nhân LĐTT”: 123/618 = 19,90%;

          + Số Cán bộ đề nghị xét tặng danh hiệu “CSTĐ cơ sở năm 2016”: 26/631 (4,12%).

-         Hình thức khen thưởng:

          + Số Cán bộ đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen: 02;

+ Số Cán bộ đề nghị BYT tặng Bằng khen: 04;

+ Số Cán bộ đề nghị SYT tặng Giấy khen: 11.

  1. I.                  Đăng kí Thi đua khen thưởng năm 2017

1.1.         Tập thể :

-         Bệnh viện Đa khoa tỉnh đăng kí Danh hiệu  “Cờ thi đua cấp ngành” và Bằng khen UBND tỉnh.

-         Các khoa/phòng (Có các biểu mẫu tổng hợp kèm theo):

a/ Danh hiệu thi đua:

+ Số Tập thể đăng kí danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” : 19 khoa/phòng (57,58%);

+ Số Tập thể đăng kí danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” : 33 khoa/phòng (100%);

b/ Hình thức khen thưởng

+ Số Tập thể đăng kí tặng Bằng khen của Bộ Y tế: 02 khoa/phòng;

+ Số Tập thể đăng kí tặng Bằng khen của UBND tỉnh: 02 khoa/phòng;

+ Số Tập thể đăng kí tặng Giấy khen của Sở Y tế: 27 khoa/phòng;

1.2.         Cá nhân:

Tổng số cán bộ: 629 người;

a/ Danh hiệu thi đua:

          + Số cá nhân đăng kí đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”: 04 người;

          + Số cá nhân đăng kí đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: 71 người (10,65%);

          + Số cá nhân đăng kí đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”: 628/629 người (99,84%)

b/ Hình thức khen thưởng:

+  Số cá nhân đăng kí tặng bằng khen của Bộ y tế: 02 người;

+  Số cá nhân đăng kí tặng bằng khen của UBND tỉnh: 06 người;

+  Số cá nhân đăng kí tặng giấy khen của Sở Y tế: 72 người;