Đội ngũ nhân viên

07-11-2019

Bệnh viện có 614 cán bộ nhân viên gồm:

- Bác sĩ 137:  BSCKII 16; Thạc sỹ 13; BSCKI 45; Bác sỹ đa khoa 63.

- Cán bộ Dược 23: ThS 03; ĐH 05; Cao đẳng: 05; trung cấp 10.

- Điều dưỡng 302: Đại học 72; CĐ 26; Trung cấp 200; Y sĩ 04.

- Hộ sinh 29: Đại học 06; Cao đẳng 05; Trung học 18.

- Kỹ thuật viên 48:  Đại học 13; Cao đẳng 16; Trung cấp 19.

- Hộ lý: 10.

- Lao động khác 44: ThS 03; ĐH 21; CĐ 07; Tr.C 06; SC 06; Bảo vệ 01.

- Hợp đồng 68: 21.