Đội ngũ nhân viên

30-03-2021

Bệnh viện có 641 cán bộ nhân viên gồm:

- Bác sĩ 148:  BSCKII 18; Thạc sỹ 11; BSCKI 51; Bác sỹ đa khoa 68.

- Cán bộ Dược 24: ThS 03; ĐH 05; Cao đẳng: 08; trung cấp 10.

- Điều dưỡng 313: Đại học 76; CĐ 32; Trung cấp 205; Y sĩ 01.

- Hộ sinh 29: Đại học 06; Cao đẳng 05; Trung học 18.

- Kỹ thuật viên 48:  Đại học 13; Cao đẳng 16; Trung cấp 19.

- Hộ lý: 10.

- Lao động khác 68: ThS 04; ĐH 25; CĐ 07; Tr.C 06; SC 05; Bảo vệ 01.

- Hợp đồng 68: 20.