Giá các dịch vụ khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên từ ngày 20/08/2019

2019-11-07

Căn cứ Thông tư liên tịch Số: 13/2019/TT-BYT ngày 15/07/22019 về việc Sửa đổi, bổ sung một số diều của Thông tư 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy đinh thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Căn cứ Thông tư liên tịch Số: 14/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 về việc Sửa đổi, bổ sung một số diều của Thông tư 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy đinh thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vị quỹ bảo hiểm y tế thanh toán giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên thực hiện thu giá viện phí từ 20/08/2019 như sau:

Giá Viện phí từ ngày 20/8/2019